અમને સંપર્ક કરો

અમે બધા જ સૂચનો તથા ટીપ્પણી ને ખરા હ્રદયથી આવકારીઍ છે, જે તમે નીચેનુ ફોર્મ ભરીને ઉપયોગ કરી શકો છો.


તમારુ નામ:

ઈમેલ અડ્રેસ:

મહેરબાની કરીને તમારો સંદેશ નીચેની જગ્યા મા લખો

Speak Languages!
Jaama 58-9
Tartu 50604
Estonia

Facebook: facebook.com/speaklanguages
Twitter: twitter.com/speaklanguages