દેશો તથા નાગરિકતા

de dónde eres? - where are you from? (familiar)
de dónde es usted? - where are you from? (polite)

soy de ... - I'm from ...
   Inglaterra - England
   Reino Unido - the United Kingdom
   Gran Bretaña - Great Britain
   Estados Unidos - United States
   Canada - Canada
   Australia - Australia
   Nueva Zelanda - New Zealand
   Francia - France
   España - Spain
   Portugal - Portugal
   Alemania - Germany
   Holanda - The Netherlands
   Italia - Italy
   Grecia - Greece
   Suecia - Sweden
   Noruega - Norway
   Dinamarca - Denmark
   Islandia - Iceland
   Estonia - Estonia
   Letonia - Latvia
   Lituania - Lithuania
   Rusia - Russia
   Polonia - Poland
   Finlandia - Finland
   Japón - Japan
   China - China
   India - India
   Egipto - Egypt
   Turquía - Turkey

soy ... - I'm ...
   inglés - English
   estadounidense - American
   canadiense - Canadian
   australiano - Australian
   neozelandés - a New Zealander
   francés - French
   español - Spanish
   portugués - Portuguese
   alemán - German
   holandés - Dutch
   italiano - Italian
   griego - Greek
   sueco - Swedish
   noruego - Norwegian
   danés - Danish
   islandés - Icelandish
   estonio - Estonian
   letón - Latvian
   lituano - Lithuanian
   ruso - Russian
   polaco - Polish
   finés/finlandés - Finnish
   japonés - Japanese
   chino - Chinese
   indio - Indian
   egipcio - Egyptian
   turco - Turkish